Senam Poco-Poco, Warna Baru Dalam Dies Natalis Undiksha XXV