Pembekalan PPL PPG Daljab I, Ditekankan Falsafah Tri Hita Karana