Implementasikan Tri Hita Karana, BEM-REMA Undiksha Gandeng Komunitas Sosial